Stiftelsens stipendier

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning och andra projekt som främjar miljövård.

Stipendier

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner understöder teaterregissörer, skådespelare, pjäsförfattare och andra proffs inom teaterbranschen samt studerande och forskare inom miljöskydd. Stipendierna är det synligaste sättet på vilket stiftelsen förverkligar sin uppgift. 

Under sin verksamhetstid har stiftelsen beviljat otaliga stipendier för att uppmuntra begåvade konstnärer och studerande inom teater- och danskonst samt forskare och studerande som främjar natur- och miljöskydd.
Under de senaste åren har stiftelsen beviljat stipendier på sammanlagt mellan 19 000 och 30 000 euro per år. De enskilda stipendiesummorna har varierat, med en övre gräns på 2 000 euro.

Ansök om stipendier

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar stipendier för konstprojekt till konstnärer och studerande inom teater- och danskonst, samt för forskningsprojekt till studerande och forskare inom miljöskydd.

I regel beviljas stipendier inte för att täcka studiekostnader, för studieresor eller projekt som genomförs som en del av studierna eller helt och hållet utomlands.

Då ansökningsperioden är i gång kan du ansöka om stipendier under fliken "öppen stipendieansökan".

De vanligaste bilagorna för stipendieansökan är arbetsplan och CV. Ifall det är en arbetsgrupp som står för ansökan, bör alla gruppens medlemmar presenteras i ansökan.

Beslutskriterier

Stipendiebesluten grundar sig på stiftelsens verksamhetsområden, på kvalitetskriterier och på enskild bedömning. Bland annat projektens ändamålsenlighet, tillgänglighet och jämställdhetstänk tas i beaktande i bedömningen av stipendieansökningarna.

Positiva stipendiebeslut meddelas alltid skriftligen åt de sökande. Stiftelsen förbinder sig inte vid att motivera enskilda stipendiebeslut.

Redovisning

Stiftelsens styrelse förutsätter en skriftlig redovisning för hur stipendiepengarna har använts. Dessutom önskar styrelsen en möjlighet att bekanta sig närmare med projektets gång i form av en mellanrapport. Det går bra att till exempel skicka oss den fritt formulerade skriftliga rapporten per e-post.